Tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Cổng thông tin đảng bộ tỉnh cập nhật tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 (có tài liệu kèm theo)

Thông tin về kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2020

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ cập nhật các văn bản: Quyết định số 20-QĐ/TU, ngày 09/11/2020; Quyết định số 52-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 25/11/2020 của Hội đồng thi Nâng ngạch, về kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020 (Có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 09-QĐ/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1380-TB/HĐT, ngày 09/9/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1379-TB/HĐT, ngày 09/9/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1370-TB/HĐT, ngày 19/8/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về "kết quả thi vòng 2; thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4" (Kèm theo văn bản)

Thông báo về điểu chỉnh sơ đồ thi, phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1357-TB/HĐT, ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 về điều chỉnh sơ đồ thi, phòng thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1353-TB/HĐT, ngày 16/7/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có các văn bản liên quan kèm theo)

Thông báo kết quả trúng tuyển thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định 1843-QĐ/TU, ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công nhận kết quả trúng tuyển thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn: Mã số 06 CĐ

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn, mã số 06 CĐ (có văn bản kèm theo)
Trang 6 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1180
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1180
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746643