Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

KẾ HOẠCH

phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

-----

         

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thông qua các tác phẩm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Mỗi cơ quan báo chí, người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, những vấn đề còn hạn chế.

II. NỘI DUNG

1. Tên giải thưởng

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức với những trọng tâm:

2.1. Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

2.2. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

2.3. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2.4. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

2.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp tích cực trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng hàng năm.

3. Thể lệ giải

Thực hiện theo thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng hàng năm do Ban Tổ chức giải Trung ương ban hành.

4. Đối tượng tham gia

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia).

- Các cơ quan báo chí địa phương, Văn phòng thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, ngành, thành phố thường trú trên địa bàn tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc hưởng ứng và phát động giải nhằm thu hút, động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

5. Thời gian tác phẩm dự giải

- Thời gian đăng, phát tác phẩm tham gia dự thi được tính từ ngày 01/11 của năm trước liền kề với kế hoạch tổ chức giải.

- Hồ sơ tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị hàng năm có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi chậm nhất vào ngày 01/10 hàng năm (theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - 30 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị.

III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO GIẢI CẤP TỈNH

1. Cơ quan chỉ đạo phát động và hưởng ứng giải: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

2. Cơ quan Thường trực Giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Ban Tổ chức Giải:

- Trưởng Ban Tổ chức: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

- Phó Trưởng Ban Thường trực: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Phó Trưởng Ban: Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Thành viên Ban Tổ chức gồm: đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Cửa Việt; đại diện lãnh đạo phòng Thông tin công tác tư tưởng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

4. Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giải

Căn cứ vào số lượng, thể loại các tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi phù hợp với tình hình thực tế.

IV. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng

- Về tác phẩm: Cơ cấu giải như sau: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba, 05 - 07 giải Khuyến khích.

- Về giải tập thể: có 02 - 03 giải dành cho các cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong tổ chức phát động, hưởng ứng và tham gia dự thi.

- Về giải phụ: có 02 giải phụ gồm:

+ 01 giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ 01 giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

2. Giá trị giải thưởng

+ Giải Nhất:                    8.000.000 đồng;

+ Giải nhì:                       5.000.000 đồng;

+ Giải 3:                          3.000.000 đồng;

+ Giải Khuyến khích:      2.000.000 đồng;

+ Giải phụ:                      2.000.000 đồng.

3. Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải; các giải phụ: Tặng tiền thưởng kèm giấy chứng của Ban Tổ chức giải.

- Đối với giải tập thể: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tổng kết và trao giải

Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng được tổ chức dự kiến vào tháng 11 hàng năm.

5. Kinh phí tổ chức Giải

Kinh phí tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị hàng năm được cấp từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định hiện hành.

V. THAM GIA GIẢI TOÀN QUỐC

 Những tác phẩm đạt giải thưởng cấp tỉnh được xét chọn gửi tham dự giải Búa liềm vàng Trung ương và thực hiện theo Kế hoạch, thể lệ giải của Ban Tổ chức giải Trung ương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Tổ chức giải xây dựng kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt phát động, hưởng ứng và động viên đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

 Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng.

3. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Cửa Việt

Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề để có nhiều tác phẩm tham dự giải. Cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn và thế mạnh của từng loại hình báo chí để khai thác đề tài phù hợp. Bám sát thực tiễn để phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các nhân tố điển hình, gương sáng trong công tác xây dựng Đảng. Dành chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về giải, về thể lệ giải, có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ phóng viên, biên tập viên của đơn vị mình sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự giải.

4. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh 

Tổ chức phát động, hưởng ứng giải, tuyên truyền thể lệ giải; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các chi hội, câu lạc bộ, hội viên Hội Nhà báo, hội viên hội văn học nghệ thuật, nhà báo, phóng viên, văn nghệ sỹ sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải Búa liềm vàng.

5. Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra./.

 

Nơi nhận:   

- Ban Tổ chức Trung ương;      báo cáo

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;

- Sở Thông tin & Truyền thông;

- Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Cửa Việt;

- Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh;

- Các huyện, thị, thành uỷ, ĐUTT;

- CLB phóng viên thường trú;

- Các đ/c Tỉnh ủy viên,                                              

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)   

               

 

 

Nguyễn Đăng Quang

 

822 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 757
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 757
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79666598