Thông báo địa điểm, thời gian và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển dụng vào công chức, viên chức khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Công thông tin Điện tử đảng bộ tỉnh đăng Thông báo 1142-TB/BTCTU, ngày 30/10/2019 về danh sách, thời gian, địa điểm các đối tượng thu hút, tạo nguồn đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 (Có văn bản kèm theo)

Thông tin về đăng ký dự bồi dưỡng chứng danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2154-CV/BTCTU, ngày 28/10/2019 về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Công văn 2153-CV/BTCTU, ngày 28/10/2019 về đăng ký dự bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 (có văn bản kèm theo)

Thông tin về việc đắng ký lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải Công văn số 2148-CV/BTCTU, ngày 21/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 (có công văn kèm theo)

Thông tin về việc dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học năm 2020

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị đăng tải Công văn số 2149-CV/BTCTU, ngày 21/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2020 (có văn bản kèm theo)
Trang 9 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1027
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1027
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81747239