Thông báo của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về nhiệm vụ năm 2018

Ngày 20/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 392-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh như sau:

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh trong tiến trình cổ phần hóa

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ cuối năm 2010, trung tâm đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động (theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh). Hiện tại, ngoài bộ máy ban giám đốc, Trung tâm có 04 phòng chuyên môn và 03 trang trại trực thuộc với 35 người.

- Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2018

Tại Thông báo kết luận số 388 ngày 16/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong năm 2018. Cụ thể như sau:

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

Ngày 13/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 384-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh như sau:

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2018

Ngày 12/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 382-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh như sau:

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 22) và Chương trình hành động số 62-CTr/TU, ngày 30/7/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 62), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Công văn số 848-CV/TU ngày 5/3/3018, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết như sau:

Một số kết quả hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong tháng 2/2018

Trong tháng 2/2018, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Cụ thể: Báo cáo đề xuất việc tổ chức lại Trung tâm điều dưỡng thương binh và bảo trợ xã hội; hoàn chỉnh việc nhận xét, đánh giá năm 2017 đối với các đồng chí Ủy viên TVTU; triển khai thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018.

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm 2018

Ngày 20/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 390-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh như sau:

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2018

Tại Thông báo kết luận số 378 ngày 9/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong năm 2018. Cụ thể như sau:

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2018

Tại Thông báo kết luận số 379 ngày 9/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong năm 2018. Cụ thể như sau:
Trang 10 trong 46 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 65
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 65
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 4466354