Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của GS.TS, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

Để làm phong phú sâu sắc hơn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của GS.TS, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 19/7/2024, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 – 2024.

Làm tốt công tác chuyển đổi số, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chuyển đổi số không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, mà còn có ý nghĩa lớn đối với quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên qua các hoạt động văn hóa, các phong trào thi đua, cuộc vận động

Tổ chức các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa nhiều mặt được Sở giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường quan tâm và mang lại hiệu quả cao.

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội, con người…, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”.

Sức mạnh của truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường bất khuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm vào bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”.

Kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để phổ biến, quán triệt cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo sao gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy để nghiên cứu, quán triệt và lồng ghép vào các chương trình hội nghị để thông báo, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW.

Một số quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Nguyên tắc hoạt động thông tin cơ sở: Thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền, đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân; người dân được bảo đảm và bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kết quả công tác giáo dục liêm chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công tác giáo dục liêm chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nền tảng để xây dựng ý thức và thực hành liêm chính của cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị.

Quan hệ Việt Nam – Nga: trang sử về tình hữu nghị; xuyên suốt nhiều thập niên

Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ. Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt - Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.
Trang 1 trong 151 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 989
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 989
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81744520