Vĩnh Linh tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng 

Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần không ngừng nâng cao dân trí, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Trung tâm học tập cộng đồng chính là môi trường và điều kiện để xây dựng xã hội học tập.

Trong thời gian qua, hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh được duy trì và hoạt động có hiệu quả, được tỉnh chọn làm điểm để thực hiện các chủ đề giáo dục phi chính quy của tỉnh. Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ở Vĩnh Linh đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số Trung tâm hoạt động trên địa bàn huyện chưa thực sự hiệu quả, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo một cách sát sao. Một số thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng thiếu sự nhiệt tình, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ nên hiệu quả hoạt động Trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trong tình hình mới, huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các trường học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức rà soát, đánh giá mô hình, chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, từ đó xây dựng, đề xuất những giải pháp để Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Xem xét, đề xuất bổ sung, kiện toàn Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021 ở các địa phương có người nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Tổ chức nhân rộng 5 mô hình Trung tâm học tập cộng đồng đã thí điểm trên địa bàn phù hợp với đặc thù kinh tế, xã hội của địa phương (đó là mô hình sinh hoạt câu lạc bộ Văn hóa- Thể thao tại Trung tâm học tập cộng đồng thôn Tân Mỹ- Vĩnh Giang; mô hình Thư viện cộng đồng tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Thái; mô hình trồng cây dược liệu, cây ăn quả tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Chấp, xã Vĩnh Thủy; mô hình đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động tại thị trấn Hồ Xá; mô hình giáo dục pháp luật cho người dân tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Tú). Xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng dựa trên cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành Trung tâm học tập cộng đồng hợp lý, thống nhất (Đảng ủy xã lãnh đạo, UBND xã trực tiếp quản lý, ngành GD-ĐT quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ, Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, xây dựng phong trào học tập và vận động nhân dân học tập, các tổ chức chính trị, xã hội chủ động kết hợp hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động); phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên trong Ban Giám đốc. Tăng cường điều tra nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, hiệu quả; tổ chức các hình thức điều tra linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương (như thông qua sinh hoạt các hội, đoàn thể, các cuộc họp thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ; qua nhu cầu thực tế trong sản xuất- kinh doanh; qua phỏng vấn, hộp thư tại cụm dân cư, tổ dân phố, qua mạng xã hội). Đa dạng hóa nội dung, hình thức học tập phù hợp tập quán văn hóa, điều kiện sinh sống ở các cộng đồng dân cư; tổ chức các hình thức học tập linh hoạt, đưa lớp học về gần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học tập. Tăng cường xã hội hóa, khai thác các nguồn lực trong cộng đồng, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các nhà hảo tâm đóng góp. Huy động nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án tại địa phương. Đối với các Trung tâm học tập cộng đồng thuộc địa bàn nông thôn, chính quyền xã tăng cường lồng ghép các nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tư vấn, liên kết, tạo cơ hội cho người dân được ứng dụng những kiến thức đã học vào sản xuất, tạo ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho người dân và đóng góp nguồn kinh phí vào hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Thủy Phương

50 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 155
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14518927