Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 

Trong thời gian qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực, đôn đốc hướng dẫn việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu, biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý để báo cáo thường trực cấp uỷ. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nhất là trong việc tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ… Tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, thanh tra trong thục hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp được chú trọng. UBKT Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tập trung theo dõi, nắm tình hình tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm về công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản,...; việc tham mưu, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, hơn 3 năm qua (từ 2016 đến hết tháng 9-2019), UBKT các cấp đã kiểm tra 33 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó: UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 3 tổ chức đảng; UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra 20 tổ chức đảng; UBKT cơ sở kiểm tra 10 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng 11; Việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 3; Việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ 22; Công tác cán bộ 1; Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; Các nội dung khác 8. Qua kiểm tra, kết luận 27 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng; đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, đạt 100% số tổ chức đảng có vi phạm phải xử lý kỷ luật.

UBKT các cấp đã kiểm tra 271 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó: UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 17 đảng viên; UBKT cấp huyện và tương đương kiểm tra 99 đảng viên; UBKT cơ sở kiểm tra 134 đảng viên; chi bộ kiểm tra 21 đảng viên. Trong số đảng viên được kiểm tra có 91 cấp uỷ viên các cấp, chiếm 33,4% số đảng viên được kiểm tra (Tỉnh ủy viên 01, Huyện ủy viên và tương đương 8, đảng ủy viên 42, chi ủy viên 40). Nội dung vi phạm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc 87; Việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống 54; Việc giữ gìn đoàn kết nội bộ 16; Những điều đảng viên không được làm 76; tham nhũng, cố ý làm trái 6; Thiếu trách nhiệm, buông lõng lãnh đạo, quản lý 47; Đất đai, tài nguyên khoáng sản 22; Tài chính, ngân hàng, đầu từ xây dựng cơ bản 27; Các vi phạm khác 52. Qua kiểm tra, kết luận có 194 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 117 đảng viên, chiếm 60,3% số đảng viên vi phạm; đã thi hành kỷ luật 117 đảng viên, đạt 100% số đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. HY- VPTU

442 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 221
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 221
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14594551