UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  

Nhằm thúc đẩy chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Theo đó, chủ đề năm nay được xác định là “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, thời gian tổ chức từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động. Cụ thể:

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn; phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và người lao động. Tiến hành kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Chú trọng công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong đơn vị. Lê Duy

 

90 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 324
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 326
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14518561