THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, NĂM 2023 

Ngày 06/3/2023, BTV Thành ủy Đông Hà ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU về việc tham gia cuộc thi “viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.  Nâng cao chất lượng các tác phẩm trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan toả đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII. Hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổimới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực...

Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 15/6/2023.

 ĐÔNG HÀ.pdf
1067 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 580
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 580
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79665614