Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội 

Đó là tinh thần chỉ đạo hành động của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 30/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 25/02/2020 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban Chỉ đạo địa phương phòng, chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trong nước, Nhân dân cả nước thực hiện trọng tâm 07 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau: (1) Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; (2) Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; (3) Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; (4) Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không; (5) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; (6) Tập trung xử lý vướng mắc về lao động; (7) Đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Thực hiện Chỉ thị nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 889/UBND-TH, ngày 09/3/2020, trong đó yêu cầu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan trên cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng tác động của dịch COVID-19 đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham mưu văn bản chỉ đạo, trình UBND tỉnh. Thái Minh

55 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 141
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 141
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519649