Phát huy trách nhiệm của thanh niên, các tổ chức thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, Nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên - thực hiện nhiệm vụ nhiều khó khăn và thử thách này.

Thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm: Tuyên truyền và giải thích đúng, rõ nét những tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Thanh niên là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào việc phòng, chống các âm mưu, hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Các tổ chức thanh niên đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... như thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chương trình cập nhật kiến thức, thông tin chuyên đề, thông tin thời sự... để thanh niên hiểu đúng, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn gương mẫu về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Cán bộ Đoàn, Hội các cấp không ngừng chủ động nắm bắt, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giúp cho thanh niên chủ động thông tin về những vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn thành lập và duy trì các fanpage, Facebook để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, với nhiều tuyến tin, bài sắc bén, đấu tranh phản bác kịp thời các tin đồn, luận điệu xuyên tạc... Xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” nhằm tạo sức đề kháng để thanh thiếu nhi chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và tâm lý dễ cả tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội của thanh niên, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn; tăng cường bình luận, tuyên truyền kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí, tổ chức, bộ máy, công nghệ, thiết bị máy móc để “khuyếch đại hiệu ứng” chống phá; dựa vào những thông tin trên báo chí chính thống của chúng ta để “thêm bớt”, xuyên tạc bản chất vấn đề; lợi dụng những phần tử cơ hội, bất mãn, suy thoái, biến chất trong nước, trong đó có cả trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên làm “công cụ chống phá” từ bên trong; lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật, truy tố những cán bộ từng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, để “lu loa”, quy chụp, cho đó là bản chất của chế độ một Đảng cầm quyền. Nguy hiểm hơn, thời gian gần đây, chúng thông qua các hoạt động “diễn đàn”, “hỗ trợ nhân đạo”, “tham quan”, “du lịch”, “hội nghị”, “đào tạo”... cùng các “mồi nhử” kinh tế khác để tuyên truyền, lôi kéo, mê hoặc thanh niên; tán phát các tài liệu, luận điệu phản động. Nhằm gây hoang mang, tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội, chúng lấy việc các cơ quan chức năng của chúng ta truy tố những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt, gây nhiễu loạn thông tin; những đại gia lũng đoạn thị trường chứng khoán... để vu cáo Đảng, Nhà nước ta hình sự hóa các quan hệ dân sự.

Cùng với các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chúng ra sức lợi dụng một số vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời để kích động thanh niên, lôi kéo tụ tập - khiếu kiện đông người, gây mất trật tự, an ninh. Cùng với đó là không ngừng cổ vũ lối sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, bất chấp đạo lý, pháp luật, kỷ cương...

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tổ chức thanh niên các cấp, cần quan tâm các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; đa dạng hóa các hình thức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên vùng miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ tinh thần của Nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ hai, đối với Thanh niên cần phải nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên. Trên không gian mạng, thanh niên trở thành một “Bút chiến” đặc biệt là mạng xã hội. Mỗi thanh niên cần trang bị những kiến thức để truyền tải các nội dung các bài viết, thông tin được đăng tải trên không gian mạng.

Thứ ba, về phía các nhà trường, cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thanh niên vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Muốn vậy, nhà trường phải chủ động, sáng tạo, không ngừng áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, đồng thời cập nhật kịp thời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong bài giảng để tăng tính chủ động, tích cực và ứng dụng cho thanh niên trong quá trình lên lớp.

Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các tổ chức thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”. Cán bộ Đoàn, Hội Thanh niên, Sinh viên các cấp không ngừng chủ động nắm, dự báo, báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động thông tin cho thanh niên những vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. 

Thứ năm, tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, trong đó có lực lượng thanh niên. Bằng lý tưởng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng, tầng lớp thanh niên sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên./. Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

124 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 867
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 867
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81476043