Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn quốc 

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn khoảng 4%, giảm được 1 - 1,5% so với đầu năm 2019 (đối với tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ nghèo giảm 1,65%, đạt mục tiêu đề ra). Kết quả thực hiện một số chương trình cụ thể:

- Đối với chương trinh 30a: Đến nay, có 44/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát tình trạng đặc biệt khó khăn (42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đã được công nhận lên phường), 08 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Các địa phương đang tiến hành xây dựng và trình phê duyệt các dự án hỗ trợ cho các nhóm hộ gia đình theo từng nội dung cụ thể như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo dự án, mô hình; nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ vắc xin cho đàn vật nuôi để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Đã tổ chức đào tạo cho 2.165 lao động, trong đó đã có 361 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc theo các chương trình giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước tiếp nhận; tổ chức tập huấn cho 70 cán bộ làm công tác tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa ban 04 huyện nghèo tỉnh Lào Cai.

- Đối với chương trình 135: Đến nay, có 124 xã và 1.298 thôn, bản đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu Chương trinh 135. Đã thực hiện đầu tư khoảng 2.350 công trình, duy tu, bão dưỡng cho trên 600 công trình nước sinh hoạt, trường, lớp học, công trình đường giao thông, thủy lợi kênh mương, nhà sinh hoạt cộng đồng; thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, vật tư, máy nông cụ, một số mô hình phát triển sản xuất và tham quan học hỏi kinh nghiệm mô hình và nhân rộng mô hình. Các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, trong đó tập trung vào các nội dung như: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu cộng đồng; nâng cao năng lực cho cộng đòng, người dân trong phát triển sản xuất...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của quốc gia vẫn còn những hạn chế nhất định: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình nhìn chung đạt thấp và không đồng đều giữa các địa phương. Vẫn còn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, việc làm tiếp cận thị trường, dịch vụ cơ bản giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Việc huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế, nhất là tại các địa phương, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao. TL-VPTU

136 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 176
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 176
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13183176