HUYỆN HẢI LĂNG TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 687-CV/BTGTU, ngày 23/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng ban hành Công văn số 132-CV/BTGHU, ngày 9/3/2023 về việc triển khai cuộc thi “viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023” trên địa bàn huyện.

Yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận và các tổ chức chính-xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hưởng ứng tham gia, bảo đảm nội dung, hình thức, chất lượng, thời gian; khai thác thông tin về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị; quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi.

Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 25/05/2023.

 HẢI LĂNG.pdf
1212 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 801
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 801
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79664619