HUYỆN GIO LINH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, TỈNH QUẢNG TRỊ, NĂM 2023 

Ngày 6/3/2023, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/HU về việc triển khai cuộc thi “viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023”. Phát động cuộc thi từ ngày ban hành kế hoạch và nhận bài dự thi đến hết ngày 26/6/2023.

Yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền phổ biến, phát động hưởng ứng rộng rãi cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch; Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch triển khai cuộc thi đến toàn Đảng bộ, chi bộ, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc thi; Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VHTT-TDTT huyện tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải kế hoach, thể lệ cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử của huyện.

 GIO LINH.pdf
851 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Cuộc thi viết về nền tảng tư tưởng của Đảng

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 624
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 624
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79665031