Công an tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Qua giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chủ động cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 50 và công tác PCTN, lãng phí; gắn việc thực hiện Chỉ thị 50 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo và gương mẫu thực hiện công tác PCTN; chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tham nhũng tại tổ chức đảng, đơn vị quản lý mà không kiên quyết chỉ đạo; lấy kết quả đấu tranh PCTN là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng và người đứng đầu. Đưa nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và ngoài xã hội vào trong nội dung “Cam kết của tập thể và người đứng đầu” Công an cấp huyện, cấp phòng và các cơ quan điều tra của Công an tỉnh.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ Công an tỉnh, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm trong nội bộ cán bộ, chiến sỹ (CBCS); thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, chỉ huy công an các cấp; sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh (từ năm 2016 đến tháng 6/2019 đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 297 lượt cán bộ, chiến sỹ; điều chuyển khỏi vị trí công tác nhạy cảm 22 trường hợp. Công an tỉnh đã tinh giản biên chế 42 trường hợp, giảm từ 41 đầu mối cấp phòng xuống còn 37 và giảm 38 đầu mối cấp đội). Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách hành chính trong đơn vị và cải cách hành chính trong giải quyết các thủ tục với công dân, nhất là những vấn đề trước đây còn nhiều bức xúc trong nhân dân (thực hiện rà soát 340 thủ tục hành chính trong nội bộ Công an tỉnh). Minh bạch tài sản, thu nhập (tỷ lệ kê khai và công khai: năm 2016 đạt 99,78%, năm 2017 và năm 2018 đạt 100%); dân chủ, công khai các hoạt động trong cơ quan, đơn vị; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp trong toàn lực lượng; chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ký cam kết không tham nhũng tại Công an các đơn vị, địa phương và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng đối với CBCS công an qua đường dây điện thoại nóng.

Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (từ năm 2016 đến tháng 6/2019 Công an tỉnh, huyện, thị, thành đã tiến hành khởi tố, điều tra 4 vụ/4 bị can về án tham nhũng và 55 vụ án/71 bị can về án kinh tế nghiêm trọng). Tăng cường thực hiện công tác phối hợp giữa 3 cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án), các đơn vị chức năng và các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Hằng năm, đã kịp thời báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 50 đến các cơ quan cấp trên; tiến hành sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị 50. Thường xuyên chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50 gắn với lồng ghép công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác PCTN của Công an tỉnh; kịp thời đề nghị các tổ chức có thẩm quyền khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về PCTN. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng PCTN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; nghiêm túc xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa nội bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực công tác; thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm trong CBCS. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra Đảng, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” trong bối cảnh hiện nay làm cản trở các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư kinh tế vào tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đôn đốc quá trình điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đảm bảo kịp thời, giảm thiểu việc gia hạn điều tra, trả hồ sơ điều tra lại. Xử lý kịp thời các tin báo, tố giác tội phạm, phát huy hiệu quả nguồn cung cấp thông tin về PCTN, kinh tế. HY- VPTU

421 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 203
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 203
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14593996