Các cấp ủy tích cực thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 141-KH/TU của Tỉnh ủy cho các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ chủ chốt các cấp. Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã sớm thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; thành lập Tổ giúp việc của các Tiểu ban. Ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban để tiến hành công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thực hiện tốt các bước xây dựng văn kiện, xây dựng Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và đến nay đã hoàn thành dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 24 thông qua (vào đầu tháng 12/2019). Tiểu ban phục vụ đã xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, quy định rõ tiêu chuẩn của ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp về độ tuổi, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ đào tạo, năng lực, kinh nghiệm công tác. Phân công Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi và chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo địa bàn phụ trách, theo sinh hoạt chi bộ khu dân cư, theo Tổ công tác thực hiện “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”; kết hợp phân công tổ lấy phiếu chức danh bí thư cấp huyện tại đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các  huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về việc chọn đơn vị đại hội điểm và đăng ký đơn vị thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hải Yến

249 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 162
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 162
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13183533