Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 586-TB/HĐ, ngày 02/10/2023 của Hội đồng Thi tuyển Công chức, viên chức về Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 579-TB/HĐ, ngày 06/9/2023 của Hội đồng thi tuyển Công chức, viên chức về kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có danh sách kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 569-TB/HĐ, ngày 18/8/2023 của Hội Đồng thi về thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 môn Tiếng Anh

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật danh sách thí sinh dự thi vòng 1 môn Tiếng Anh (có danh sách kèm theo)

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 môn kiến thức chung

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật danh sách thí sinh dự thi vòng 1 môn kiến thức chung (có danh sách kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 06-TB/HĐ, ngày 07/8/2023 của Hội đồng thi về Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Quyết định số 1180-QĐ/TU, ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 (có văn bản kèm theo)

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật tài liệu môn chuyên ngành (Tài liệu Dành cho thi chuyên ngành Đoàn Thanh niên, có bổ sung, chỉnh sửa)

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật tài liệu Nghiệp vụ chuyên ngành
Trang 2 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1082
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1082
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81745725