UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 

Năm 2020, theo lộ trình quy định của Trung ương, toàn tỉnh phấn đấu có 70.750 người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có 58.140 người tham gia BHXH bắt buộc và 12.610 người tham gia BHXH tự nguyện; có 55.250 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, ngày 18/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích là giao nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động; góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHXH, BHTN đối với người sử dụng lao động, người lao động và người dân; tăng cường phát triển người lao động tham gia BHXH, BHTN; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành BHXH về đóng BHXH, tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về chính sách BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật….

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, ban hành các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, nhất là tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Lê Duy

82 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 143
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 143
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14519027