Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamplus.vn

Kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo đó, cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác GDQP&AN, chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (BDKTQP&AN) cho các đối tượng. Đặc biệt là 504 trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ 1/1/2017 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Các bộ, ngành trung ương và Hội đồng GDQP&AN các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại các đối tượng, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức BDKTQP&AN cho các đối tượng theo quy định.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về GDQP&AN; tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm GDQP&AN theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 30/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan khảo sát các trường nghề trong quân đội, đề xuất với Chính phủ chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ thành các trung tâm GDQP&AN để thực hiện GDQP&AN cho sinh viên.

Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các quân khu, địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng GDQP&AN các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhất là chất lượng các phiên họp hội đồng và thực hiện tốt việc kiểm tra công tác GDQP&AN theo kế hoạch ở tất cả các cấp.

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác GDQP&AN các Trung tâm GDQP&AN thuộc Đại học Thái Nguyên và các trường: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ; kiểm tra, khảo sát, chấn chỉnh các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao quyền tự chủ môn học GDQP&AN theo các điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì đưa vào liên kết với trung tâm GDQP&AN hoặc trường quân sự cấp tỉnh./.

Mỹ Anh