Quân ủy Trung ương tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh 

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.
Quân ủy Trung ương tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.

Năm 2023, Quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tiễn. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; cho ý kiến dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm 2023 tại hội nghị 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Chủ động làm việc với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và một số bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tuyên truyền, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. Các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, phương án bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập; chủ động các phương án, kịp thời điều động bộ đội, dân quân tự vệ, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỹ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành có chất lượng giải quyết xuất ngũ và tuyển quân năm 2023. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng huấn luyện, đào tạo có nhiều chuyển biến, tiến bộ, sát thực tiễn nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, một số nội dung có bước đột phá mới.

Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời theo lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động định hướng tư tưởng trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội. Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng tâm là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới”.

Triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá: Năm 2023, toàn quân đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều biện pháp, cách làm bài bản, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các lĩnh vực công tác. Điều đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và trình Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với nhiều dự báo chiến lược, quan điểm và nội dung mới. Đây là những kết quả rất quan trọng, bước phát triển tích cực trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  Toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Toàn quân triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”. Đây là đợt điều chỉnh lớn về tổ chức lực lượng Quân đội, được tiến hành bài bản, thận trọng, chắc chắn, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nội bộ, giữ vững ổn định, bảo đảm sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.

Chủ tịch nước nhận xét, các hoạt động nêu trên đã khẳng định sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta; thể hiện tư duy mới, cách làm mới, tính chủ động, sáng tạo trong công tác, năng lực làm chủ khai thác, sử dụng, nghiên cứu chế tạo, sản xuất các loại trang bị kỹ thuật mới; phát huy ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm, quyết tâm từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Niềm tin của nhân dân ta đối với Quân đội, với “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tăng lên, tín nhiệm đối với lãnh đạo Quân đội ở mức cao. Mỗi việc làm, hành động đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đặc biệt, toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, tiên phong, không quản ngại hy sinh, gian khổ, điều động gần 60.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 3.000 lượt phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn (kể cả ở nước ngoài), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân đội trong thời bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân được kiện toàn kịp thời, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo và tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; coi trọng “tự soi, tự sửa”, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Quân đội luôn xung kích, nòng cốt, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Công tác dân vận được triển khai tích cực, sáng tạo, với nhiều mô hình mới, thiết thực, hiệu quả, thắt chặt đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo sự đồng thuận cao, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
 
Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.   

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.

Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ. Quân đội phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Các đơn vị tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.

Quyết liệt thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng kế hoạch, lộ trình; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng, để đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Chủ tịch nước chỉ đạo cần đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là Đảng bộ gương mẫu về mọi mặt. Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan vững mạnh, đặc biệt là động ngũ tướng lĩnh phải có phẩm chất “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan và nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đi liền với đó là thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đáp ứng các nhiệm vụ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc theo phương châm “Thêm bạn, bớt thù”, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”./.

 
Mạnh Hùng
1371 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1078
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1078
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81745683