Một số nội dung trọng tâm trong chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 8/2019 

Tại Chương trình công tác tháng 8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1/ Tổ chức hội đàm cấp cao tại Quảng Trị về tổng kết 03 năm thực hiện thỏa thuận cấp cao 2017-2019 và ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet và giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Salavan giai đoạn 2020-2022.

BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

2/  Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 25 tỉnh, Ban Chỉ đạo QCDCCS tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

3/ Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống LLVT Cồn Cỏ (08/8/1959 - 08/8/2019) và 15 năm thành lập huyện đảo (01/10/2004 - 01/10/2019); Lễ kỷ niệm 10 năm thành phố Đông Hà (2009-2019).

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung chỉ đạo.

4/ Tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000-2015.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

5/ Dự, chỉ đạo Hội nghị Văn phòng cấp ủy toàn tỉnh; Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2019 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

          Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.

6/ Chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện triển khai xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ Biên tập, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

7/ Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; việc thực hiện Quyết định 874-QĐ/UBND, ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020 đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó bí thư Tỉnh đoàn.

UBKT Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra.

8/ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số cấp ủy địa phương trong tỉnh về tình hình thực hiện cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2019.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ.

9/ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Công thương, Sở Y tế; duyệt Đại hội Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối chuẩn bị nội dung.

10/ Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII theo chỉ đạo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

11/ Tổng kết, sơ kết một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của BCH Trung Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QPAN, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

12/ Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và triển khai các dự án động lực theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”.

Các đồng chí UVTVTU, UV BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Hải Yến

145 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 134
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 134
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018424