Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị 

QTO - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong Đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ. BCH, BTV Tỉnh ủy đã gắn việc tổ chức quán triệt với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản khung làm cơ sở để thống nhất trong cả nhiệm kỳ như: Chương trình công tác năm 2021 xác định 122 nhóm nội dung; năm 2022 xác định 64 nhóm nội dung; năm 2023 xác định 90 nhóm nội dung trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thực hiện theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc thực hiện các nguyên tắc, quy định, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, các quy định trên từng lĩnh vực công tác; phát huy vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.

Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương thành các quy định, đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; ban hành một số chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện vừa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, vừa phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” và tìm hiểu các tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nêu cao tiên phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện.

Thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên cơ sở... Đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý với 2.229 học viên, 72 lớp cho cán bộ diện BTV huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý với 12.446 học viên...

Năm 2023, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành đề án và nghị quyết về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách địa phương đối với cán bộ chuyên trách và không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố; thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, các chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở...

Thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong Đảng bộ

Để tạo thế và lực mới, công tác xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; các nhiệm vụ then chốt, hàng đầu nhằm làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; đảm bảo lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng, năm 2024 - năm tăng tốc để tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ này; thực hiện có hiệu quả đề án, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “4 tốt”.

Công tác dân vận của Đảng ngày càng toàn diện, thiết thực và hiệu quả. Đã phát động, thực hiện tốt các chương trình, phong trào tiêu biểu như: Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển - Hãy làm sạch biển”, phong trào “dân vận khéo”, “Chung tay xây dựng NTM”, phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạm ma túy...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu như: Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo; Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng NTM...

Các hội quần chúng đã chủ động phát huy lợi thế của từng tổ chức trên từng lĩnh vực, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời động viên và hỗ trợ hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện..., góp phần cùng các cấp, các ngành triển khai thành phong trào quần chúng sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống kinh tế -xã hội.

Sau 40 năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là 10 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, XVII, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị rút ra những bài học kinh nghiệm: Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh không ngừng củng cố niềm tin cho toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, anh hùng, bất khuất trong lao động sản xuất.

Tập trung chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nghị quyết của Đảng...

Kết quả đạt được trong xây dựng Đảng đã tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển trong khu vực.

Chí Nhân

327 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81746591