Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

Sau gần 7 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy khóa XV thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng rõ hơn; các chỉ số về KH&CN đã trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách. Tiềm lực, trình độ KHCN của tỉnh được tăng cường và đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực. Công tác quản lý nhà nước về KHCN từng bước được đổi mới theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả. Công tác xã hội hoá trên lĩnh vực khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ. Hợp tác quốc tế về KH&CN được mở rộng. Mục tiêu “đưa tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ Quảng Trị đạt mức trung bình tiên tiến so với cả nước vào năm 2020” về cơ bản có thể đạt được.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hoạt động KH&CN của tỉnh chưa trở thành động lực quan trọng nhất của quá trình phát triển. Một số doanh nghiệp vẫn còn chậm đổi mới công nghệ. Chủ trương, chính sách nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN mới, công nghệ cao vào sản xuất và phục vụ đời sống, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp tuy đã được ban hành nhưng công tác chỉ đạo còn thiếu quyết liệt. Bộ máy quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện vẫn còn bất cập.

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền để cấp ủy đảng, chính quyền, các nhà quản lý, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức việc phát triển và ứng dụng KHCN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các địa phương.

Tiếp tục sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ theo Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1322/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KHCN từ tỉnh đến cơ sở.

Nghiên cứu và ứng dụng KHCN, nhất là các công nghệ mới, công nghệ sinh học hướng vào việc tạo ra sự chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành kinh tế, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho KHCN; khởi nghiệp sáng tạo, nhằm nâng cao tiềm lực, trình độ KHCN của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc và động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mở rộng hợp tác về lĩnh vực KHCN nhất là những lĩnh vực tỉnh đang cần, đang có lợi thế; từ đó tiếp thu, rút ngắn khoảng cách, nâng cao trình độ, năng lực KHCN trong tỉnh. T.Trang

 

350 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 221
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 221
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13066773