Quý II: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 

Trong quý II, Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 12 văn lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN. Tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan tiến hành tố tụng quý II/2018 để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh giữa các ngành trong quá trình giải quyết các vụ án cụ thể đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Tham gia thẩm định đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Salavan và Savannakhet giai đoạn 2018-2022.

Đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/3/2018 về “Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 03/01/2017 thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 47-CT/TW) và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”.

Tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý 3 vụ án Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo. Tiếp nhận 18 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; trong đó có 6 đơn do Thường trực Tỉnh uỷ chuyển đến; đã tham mưu xử lý 12 đơn, 6 đơn đang nghiên cứu đề xuất xử lý theo quy định. Tiến hành giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Linh; Đakrông. Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 101-CTHĐ/TU ngày 31/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lộ.

Tham mưu đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thị, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh uỷ ở lĩnh vực nội chính và PCTN; triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn hoạt động các ngày lễ được tổ chức ở địa phương; chỉ đạo việc thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội, chống đối lợi dụng tình hình để kích động người dân tham gia biểu tình, bạo động. Thường trực các huyện, thị thành uỷ duy trì nề nếp công tác giao ban nội chính hàng quý; báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác nội chính và PCTN. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản, chế độ chính sách, việc chi trả bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông và thị xã Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

 Tiến hành sắp xếp bộ máy của Ban Nội chính theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy (25/6/2013-25/6/2018).

( HY- VPTU)

93 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 114
    • Thành viên Thành viên 9
    • Tổng Tổng 123
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120775