Một số kết quả hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh uỷ 6 tháng đầu năm 2018. 

6 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, ngành thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ Đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm lãnh, chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết,… của Đảng về công tác dân vận. Có được kết quả trên phải khẳng định vai trò tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện NQT.Ư 4, T.Ư 6 Khoá XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu chỉ đạo sơ, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng như tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng (khoá IX) gắn với Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về “Công tác dân tộc”. Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; công văn chỉ đạo về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về “Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc”; tham mưu ban hành Đề án và Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phiện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định về tổ chức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Thẩm định và phê duyệt nội dung Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ văn bản chỉ đạo Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh; Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các văn bản chỉ đạo liên quan đến các đoàn thể và hội quần chúng.

Tham mưu BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Phối hợp với BCS Đảng UBND tỉnh xây dựng và tổ chức ký kết chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền 2018” gắn với “Năm doanh nghiệp” của tỉnh. Tham gia đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ làm việc chỉ đạo hoạt động năm 2018 đối với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đoàn kiểm tra của TW Hội nạn nhân chất động da cam/dioxin Việt Nam về tình hình thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

 

( HY- VPTU)

279 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 155
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100902