Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khắng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số mô hình nông nghiệp cần nhân rộng

Quán triệt và cụ thể hóa thực hiện chủ trương “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ, Tỉnh ủy khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện chủ trương này.

Trong 10 năm từ 2008 đến 2018, tỉnh đã xóa được 44/45 thôn, bản trắng đảng viên

Với phương châm phát triển đảng viên về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác gắn với củng cố tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ đảng, trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang...; chú ý các cơ sở trọng yếu, những nơi còn ít và chưa có đảng viên.

Tỉnh Quảng Trị thực hiện chủ trương “bốn hoá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở theo Nghị quyết 22-NQ/TW đạt nhiều kết quả quan trọng

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy đảng đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương "bốn hoá" (trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá) trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Phường Đông Lễ - thành phố Đông Hà: Lan toả những mô hình ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận theo phương châm đưa công tác mặt trận về với cơ sở, địa bàn khu dân cư nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đề ra.

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và “Năm doanh nghiệp”: Những kết quả bước đầu

Xác định làm tốt công tác dân vận sẽ góp phần phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; sự phát triển của doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động; đồng thời để thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm doanh nghiệp” của tỉnh và chủ đề của công tác dân vận “Năm dân vận chính quyền” , Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, ngày 14/ 6/2018 về thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, “Năm doanh nghiệp”, triển khai đến các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả thiết thực.

Một số kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở tỉnh ta

Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, cần có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua gần một năm thực hiện đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh một cách thường xuyên.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là cơ hội để Công đoàn Việt Nam phát triển tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết ngày 08/3/2018 bởi Bộ trưởng của 11 nước thành viên, gồm : Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Với 500 triệu dân của các nước thành viên, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới và 15% thương mại toàn cầu; CPTPP được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân của các nước thành viên.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chín sách bảo hiểm xã hội - Tiền đề phát triển bền vững

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm bảo hiểm hưu trí - tử tuất; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trang 7 trong 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 238
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 240
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7474420