Hội chợ Công thương khu vực miền Trung - Tây nguyên- Nhịp cầu xuyên Á- Quảng trị 2018

Để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và phát triển thương mại, công nghiệp, du lịch của tỉnh Quảng Trị nói riêng và các tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây nguyên nói chung với các tổ chức kinh tế, xã hội, du lịch, thương mại trong và ngoài nước, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương khu vực miền trung - Tây nguyên- Nhịp cầu xuyên Á- Quảng trị 2018.

Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Một trong những vấn đề chúng tập trung chống phá là tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ đó tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần vạch trần âm mưu gây nhiẽu cuộc đấu tranh chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước ta

Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về xây dựng Đảng vào hiện thực cuộc sống. Trong đó, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang bước vào giai đoạn quyết liệt và thu được những kết quả lớn, được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ, niềm tin với Đảng và hệ thống chính trị đã được nâng thêm một bước. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, gieo rắc những tâm lý hoài nghi, bi quan, dao động về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng. Hơn lúc nào hết, việc nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là vấn đề cấp bách hiện nay.

Xây dựng phong cách diễn đạt trong nói và viết của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng phong cách diễn đạt, coi đó là công cụ đắc lực không thể thiếu để tuyên truyền, giác ngộ ý thức cách mạng, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phong cách diễn đạt trong nói và viết của Hồ Chí Minh luôn để lại những ấn tượng cho tất cả những ai từng được gặp cũng như đã đọc tác phẩm của Người. Giao tiếp với mỗi đối tượng khác nhau, Người đã có một phong cách ứng xử ở tầm nghệ thuật gần như hoàn thiện, làm cho mọi người có thể cảm nhận đầy đủ cái đẹp của cuộc sống và sự cao thượng của nhân cách con người, từ đó, tạo thành sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người nghe, người đọc, dù đối tượng đó là nông dân, công nhân, những người lao động bình thường ít học hay mù chữ, đến những trí thức, bác học, văn nghệ sỹ, chính khách, những người đứng đầu các nhà nước, các đảng phái, các tôn giáo…

Kết quả 5 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xác định việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” là công cụ để cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tự soi, tự sửa, tự răn mình; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, trong 5 năm qua BTV Tinh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định kịp thời, nghiêm túc, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Nhận diện đúng để đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet, các trang mạng xã hội bùng nổ với số lượng người tham gia rất lớn, trở thành một nhu cầu trong đời sống con người, có ảnh hưởng rất lớn (cả tích cực và tiêu cực) đến mọi người dân Việt Nam. Trên thực tế, Internet nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng với ưu điểm là tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng… đem lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng. Việc sử dụng Internet cũng như các mạng xã hội đúng mục đích và phù hợp sẽ mang đến hiệu quả rất lớn cả trong đời sống xã hội cho mỗi người, đồng thời là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó mặt trái, tiêu cực do tác động của Internet cũng không hề nhỏ với vô số những thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc cũng được tán phát lên các trang thông tin điện tử, Blog, mạng xã hội, trên phần bình luận của các báo điện tử... hiện chưa kiểm soát được một cách toàn diện.

Xây dựng phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, là một chỉnh thể, tạo thành một hệ thống bao gồm: phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách diễn đạt; phong cách ứng xử; phong cách sinh hoạt giản dị, khiêm tốn; phong cách quần chúng gần dân và phong cách nêu gương... Tất cả, điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện một cách hoàn hảo, trở thành một chuẩn mực hết sức phong phú và sinh động trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết về chuyên đề này.

Càng tự hào càng phải chăm lo công tác xây dựng Đảng

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đấu tranh phản bác với quan điểm đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch

Trải qua các thời kỳ thực tiễn đấu tranh khốc liệt, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ đó đến nay, luôn đứng vững trên vũ đài chính trị, lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến và bè lũ đế quốc, xây dựng một nước Việt Nam mới gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, được nhân dân suy tôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Trang 5 trong 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119081