Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Bám sát Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Một số tình hình về đảng viên của tỉnh hiện nay

Tính đến ngày 31/3/2018, Đảng bộ tỉnh có 44.482 đảng viên (chiếm khoảng 7% dân số toàn tỉnh), trong đó có: 2.365 đảng viên dự bị, chiếm 5,32%; 16.076 đảng viên nữ, chiếm 36,14%; 3.303 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 7,42%; 120 đảng viên là người có đạo, chiếm 0,27%; 9.724 đảng viên là đoàn viên TNCSHCM, chiếm 21,86%; 45 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, chiếm 0,10%; 2.682 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, chiếm 6,03%.

Kinh nghiệm học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 968 - Quân khu 4

Phong cách làm việc dân chủ là một trong những di sản quý báu mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc của người lãnh đạo, mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng nhân dân. Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh là mọi việc từ việc to đến việc nhỏ trước khi quyết định làm, phải được bàn bạc dân chủ, lấy ý kiến của mọi người, khi mọi người thống nhất rồi, mới tổ chức thực hiện.

Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư

Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Nghiên cứu sâu sắc lịch sử Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh cách mạng của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm, những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam; giáo dục tuyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử

Trên cơ sở Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 10-Qđi/TU, ngày 20/4/2018 về việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Trên cơ sở Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 09-Qđi/TU, ngày 20/4/2018 về phân cấp quản lý cán bộ.

Công tác kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm

Công tác phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục bồi dưỡng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP, ngày 21/2/2018 của Bộ Tư pháp; đồng thời để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sư nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thưc pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc về lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt1. Như vậy để thấy rằng, công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Trang 2 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 63
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 63
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 3731614