Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

Trong thời gian vừa qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Nhưng, lợi dụng các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên vi phạm, không giữ vững bản lĩnh chính trị trước những cám dỗ vật chất hoặc lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng... Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. Thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ nay để chống phá các nước XHCN. Thực tế cho thấy, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị và rộng hơn là tư tưởng văn hóa bị chệch hướng, sẽ làm cho bộ máy Đảng, Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ, dân tộc bị lệ thuộc là điều khó tránh khỏi. Tùy từng

Hồ Chí Minh - Con người huyền thoại

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài và muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc; Nhà văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca, một tấm gương sáng chói về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Chính vì vậy, Người không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà nền văn minh nhân loại và lịch sử thế giới hiện đại đều dành những trang viết, đánh giá phong phú, độc đáo về Người. Tiến sĩ M. Atmét, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO là một trong nhiều chính khách quốc tế đã viết “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó” khi ca ngợi Bác Hồ.

Những vấn đề cơ bản của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị, chống phá Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch, đồng thời có giải pháp ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận toàn dân trong xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay.

Võ Văn Kiệt- Nhà lãnh đạo kiệt xuất, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, sinh ngày 23/11/1922, tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cả cuộc đời đồng chí luôn hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.

Nhận diện âm mưu để chủ động đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam

Lợi dụng các vấn đề về dân tộc là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam hiện nay. Chúng coi đây là mũi nhọn, ngòi nổ tiến công để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay

Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mà trọng tâm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc. Trong tình hình chung của thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, tranh chấp chủ quyền diễn ra ở nhiều nơi. Các thế lực phản động lợi dụng vấn đề “dân tộc” “tôn giáo”, “dân chủ” “nhân quyền”, chống khủng bố để can thiệp vào công việc nội bộ các nước.

Đấu tranh với những luận điệu bịa đặt, dựng chuyện trên mạng xã hội của các thế lực xấu, thù địch

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện đưa lên mạng Internet với những thông tin, hình ảnh giả tạo, sai lệch, biến có thành không, không thành có, thật giả lẫn lộn, hằng ngày, hằng giờ phát tán, nhằm hướng lái dư luận ngả theo quan điểm sai trái, thù địch. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp bách trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới

Trong những năm qua các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt. Trong chiến lược này, chúng tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng tập trung triệt để sử dụng các phương tiên truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, sử dụng các trang mạng xã hội, các blog truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Vận dụng bài học thực tiễn Cách mạng tháng Mười Nga vào điều kiện mới ở Việt Nam để đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu

Ngày 07-11-1917 (tức ngày 25-10 theo lịch Nga), dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và nhanh chóng giành được thắng lợi. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại - thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” - Một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên giáo hiện nay

Sau sự kiện Liên Xô tan rã, mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sụp đổ, Đảng ta đã sáng suốt đề ra đường lối đổi mới. Hơn 30 năm qua, sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra sự thay đổi căn bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa xã hội của đất nước. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ những biến đổi của tình hình thế giới và trong nước… Một trong những khó khăn, thách thức, có thể nói là nguy cơ đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Trang 5 trong 12 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 101
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 101
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 3738864